Inicio / O Xurado de Expropiación de Galicia

O Xurado de Expropiación de Galicia

O Xurado de Expropiación de Galicia é un órgano colexiado permanente da Comunidade Autónoma especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa, cando a administración expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial. Quedou constituido con data 14 de febreiro de 2006.

Estrutura permanente do Xurado de Expropiación

O Xurado de Expropiación de Galicia funciona como un órgano colexiado de carácter permanente e especializado, que actúa con independencia xerárquica e funcional, para a determinación dos prezos xustos dos expedientes de expropiación que lle son encomendados.

A súa composición é:

  • Presidencia:

    Exercida por un funcionario de carreira con licenciatura ou grao en dereito, arquitectura ou enxeñería, con máis de dez anos de experiencia profesional.

Composición

O Xurado de Expropiación de Galicia funciona mediante “Plenos” e “Seccións”.

Preguntas frecuentes sobre o Xurado de Expropiación de Galicia

A seguinte sección ten como obxectivo axudar ao usuario na resolución das súas dúbidas máis habituais sobre o Xurado de Expropiación de Galicia. Para iso clasificamos as consultas que nos realizaron ata agora por categorías para facilitar a súa localización. Se non atopa a información que lle interesa poderá tamén contactar connosco enviando as súas preguntas ou suxestións por correo electrónico usando o formulario habilitado para iso e que atopará ao final de cada categoría de consultas.