Inicio / Normativa
Xurado de Expropiación de Galicia
Publicación oficial Título Documento
24/10/2019 RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da AXI
04/02/2019 ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se establecen os formularios normalizados que se van empregar nos procedementos administrativos de prazo aberto tramitados ante o Xurado de Expropiación de Galicia
23/01/2019 CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia
14/01/2019 DECRETO 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia
05/10/2018 DECRETO 106/2018, do 4 de outubro, polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de
04/10/2018 DECRETO 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia
28/12/2017 Modificación do punto 2 do artigo 11 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (publicada no Diario Oficial de Galicia nº 245 do 28 de decembro de 2017 na Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas)
04/10/2017 Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda
08/03/2017 Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia