Inicio / Normativa
Outra normativa sectorial de aplicación
Publicación oficial Título Documento
13/07/2023 Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.
01/02/2021 Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia
03/03/2020 Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas
10/11/2017 Ley 22/1988, del 28 de julio, de Costas
10/11/2017 Ley 7/2008, do 23 de maio, de protección da paisaxe de Galicia
24/12/2016 Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico
22/06/2016 Decreto 72/2016, do 9 de xuño, polo que se autorizan e se regulan determinados sistemas de eliminación de subprodutos animais non destinados ao consumo humano en Galicia e se concretan determinados aspectos sanitarios das explotacións porcinas
20/06/2016 Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia
31/12/2015 Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
13/08/2015 Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia
14/07/2015 Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia
31/03/2015 Lei 29/1994, de 24 de novembro, de arrendamentos urbanos
31/03/2015 Lei 49/2003, do 26 de novembro, de arrendamentos rústicos
16/01/2015 Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
15/05/2014 Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental
12/07/2013 Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia
23/07/2012 Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
06/06/2008 Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia
09/04/2001 Ley 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza
03/08/2000 Real Decreto 324/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen as normas básicas de ordenación das explotacións porcinas
12/12/1989 Real Decreto 1471/1989, do 1 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas