O Xurado de Expropiación de Galicia funciona mediante “Plenos” e “Seccións”.

 • As seccións, constituídas con carácter permanente, son reunións que se celebran no Xurado ás que lles corresponden o estudo dos expedientes, e a formulación das distintas propostas de valoración dos expedientes ao Pleno. Son tres e comprenden as seguintes materias:
  • Sección Primeira: expropiacións en solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e ou en situación de urbanizado, segundo a lexislación que sexa de aplicación en cada caso concreto.
  • Sección Segunda: expropiacións en solo rústico ou en situación de rural, segundo a lexislación que sexa de aplicación en cada caso concreto.
  • Sección Terceira: expropiacións de actividades industriais e económicas.

 

 • Os plenos, son as reunións do órgano colexiado, para analizar e aprobar as propostas de prezo xusto dos expedientes de valoración obrantes no Xurado, realizadas polas seccións correspondentes. Ademáis no pleno tamén se analizan e aproban as propostas de resolución de recursos presentados ante o Xurado.

Plenos

 • Presidenta

  Dna. Patricia Ulloa Alonso

 • Vogais
  • Asesora xurídica

   Dna. María del Pilar Nieto Tejerina

  • Técnicos Superiores

   Dna. Mercedes Aymerich Valladares

   D. José Ángel Burgo Rodil

   D. Carlos Calzadilla Bouzón

  • Consellería de Facenda

   D. Xan X. Castro Dapena (Suplente: D. Jorge Fernández Fernández)

  • Fegamp

   D. César López Arribas (Suplente: D. Miguel Fernández Solís)

  • Consello Galego Consumidores e usuarios

   Dna. Rosa Rodríguez Vales-Villamarín (Suplente: Dna. Yolanda Pérez Rivera)

  • Sete profesionais libres colexiados elexidos entre os máis idóneos en función da natureza dos bens, designados polos colexios oficiais

   • Enxeñeiros Agrónomos

    D. José Antonio Rivas Paz (Suplente: D. Rogelio Villar Gantes)

   • Enxeñeiros de Camiños Canles e Portos

    D. Francisco Rosendo Alonso Fernández (Suplente: D. Juan José Vázquez Cerreda)

   • Enxeñeiros de Montes

    Dna. Rosalía Castro Ríos (Suplente: D. Juan Carlos Llamazares Díaz)

   • Enxeñeiros de Minas

    D. Pedro Unzueta Martínez (Suplente: D. Enrique García Tamargo)

   • Arquitectos

    Dna. Eva María Filgueira García (Suplente: Dna. Patricia López González)

   • Enxeñeiros Industriais

    D. Manuel Aurelio Colmenero Guzmán  (Suplente: Dna. Rocío Lourenco Presa)

   • Economistas

    D. Carlos Díaz Pérez (Suplente: D. Manuel Ángel Ansede Sánchez)

 • Secretaria

  Dna. Xulia Rodríguez Blanco

 • Representante da corporación local

  Designado a proposta desta.

 • Outros técnicos especialistas

  En función da complexidade do expediente, poderá colaborar calquera técnico ao servizo da Xunta ou das entidades locais de Galicia.

Seccións

 • Primeira Solo Urbano, Núcleo Rural, Urbanizable e Edificacións. Vogais:
  • 2 facultativos superiores aos que fai referencia a letra b) do nº 1 do Art.7 do Regulamento do Xurado
  • 1 facultativo superior representante da FEGAMP
  • 1 representante do Colexio de Arquitectos de Galicia
 • Segunda Solo Rústico. Vogais:
  • 2 facultativos superiores aos que fai referencia a letra b) do nº 1 do Art.7 do Regulamento do Xurado
  • 1 facultativo superior representante da FEGAMP
  • 1 representante do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia
 • Terceira Actividades Industriais e Económicas. Vogais:
  • 2 facultativos superiores aos que fai referencia a letra b) do nº 1 do Art.7 do Regulamento do Xurado
  • 1 facultativo superior representante da FEGAMP
  • 1 representante do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia